Home Bolivia Travel diary #48: Per ferrobus to mining town Potosi.